Amazon

Amazon
1 min read

เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ทันทีสำหรับทาง Amazon ที่โดนค่าปรับไปกว่า 889 ล้านเหรียญจากการที่บริษัทได้ละเมิดกฎการป้องกันข้อมูลของสหภาพยุโรป โดยการฟ้องร้องครั้งนี้ได้เกิดมาจากทางคณะกรรมการปกป้องสิทธิข้อมูลของประเทศลักแซมเบิร์กได้ออกมาฟ้องว่า ทางAmazon ได้แอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งผิดต่อเงื่อนไขตามข้อกฎหมายที่สหภาพยุโรปได้ตกลงกันไว้ ก่อนที่ทางบริษัทจะออกมาโต้แย้งว่า การลงโทษครั้งนี้รุนแรงเกินไปและพวกเขาไม่ขอยื่นอุทธรณ์อย่างถงึที่สุดเช่นกัน Amazon โดนค่าปรับ ฝาฝืนความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของสหภาพยุโรป สำหรับเงื่อนไขจาก General Data Protection Regulation (GDPR)...